Przedszkole nr 3 w Staszowie

Telefon:15-864-21-21

Przedszkole nr 3 w Staszowie, ul. Jana Pawła II 17

przedszkole3staszow@op.pl

Regulamin Przedszkola Nr 3 im. Papieża Jana Pawła II w Staszowie

REGULAMIN

PRZEDSZKOLA NR 3

IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II

W STASZOWIE

Przedszkole jest placówka wychowawczo- dydaktyczno –opiekuńczą, która zapewnia wychowanie i opiekę dzieci od lat 3 do rozpoczęcia nauki w szkole.

Dla usprawnienia pracy Przedszkola nr 3 oraz pogłębienia współpracy z rodzicami podajemy do wiadomości Państwa niniejszy regulamin i prosimy o przestrzeganie następujących zasad.

 1. Przedszkole Nr 3 czynne jest w godzinach od 6.30 do 16.00 od poniedziałku do piątku.
 2. Przedszkole Nr 3 zobowiązuje się do zapewnienia Dziecku/Dzieciom:
 • fachowych działań opiekuńczo- wychowawczych i dydaktycznych,
 • bezpłatnego realizowania podstawy programowej wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół( Dz. U. poz.356
  ze zmianami).
 • realizację 5- godzinnej podstawy programowej w godzinach określonych
  w statucie Przedszkola tj. od godz. 8.00 do godz. 13.00.

3. Przedszkole Nr 3 umożliwia odpłatne korzystanie z wyżywienia.

4. Przedszkole Nr 3 umożliwia korzystanie ze świadczeń w zakresie przekraczającym
realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego obejmujące następujące
zajęcia opiekuńczo – wychowawcze i dydaktyczne w zakresie:

 • fachowej opieki pedagogicznej,
 • adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,
 • gier i zabaw edukacyjnych wspomagających rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka,
 • zabaw aktywizujących oraz badawczo- rozwijających zainteresowania otaczającym światem,
 • zabaw plastycznych, muzycznych, teatralnych, twórczych i innych rozwijających zdolności dzieci oraz zaspokajających ich potrzebę aktywności i zainteresowań,
 • gier i zabaw ruchowych wspomagających rozwój fizyczny dziecka.

5. Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze i dydaktyczne wykraczające poza podstawę
programowa wychowania przedszkolnego realizowane są w godzinach:

 • rano od godz. 6.30 do 8.30
 • po południu od godz. 13.00 do 16.00

6. Dziecko zgłoszone i przyjęte do Przedszkola nr 3 powinno regularnie do niego uczęszczać.

7. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu może nastąpić tylko z ważnych powodów ( choroba
dziecka), po uprzednim poinformowaniu wychowawcy grupy.

8. Dzieci realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne spełniają
je uczęszczając do przedszkola. Nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka w przedszkolu
trwająca co najmniej 50% w okresie jednego miesiąca traktowana jest jak niespełnienie
obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

9. Niespełnienie odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

10. Dziecko do Przedszkola Nr 3 przyprowadzają i odbierają rodzice/prawni opiekunowie lub
osoby wskazane przez rodziców dziecka ( pisemne upoważnienie).

11. Dziecko należy przyprowadzać do Przedszkola Nr 3 zgodnie z obowiązującym
w przedszkolu ramowym rozkładem dnia określającym czas realizacji podstawy
programowej oraz zajęć dodatkowych.

12. Dziecko powinno być zaopatrzone w niezbędne materiały i przybory określone
w „Wyprawce Przedszkolaka”.

13. Dziecko powinno być zdrowe, a ubranie tak uszyte, aby ułatwiało samodzielne ubieranie
się i rozbieranie.

14. Dzieci nie mogą nosić do Przedszkola Nr 3 łańcuszków, kolczyków i innej biżuterii.

15. Dzieci nie mogą przynosić do Przedszkola Nr 3 żadnych pokarmów ( np. słodycze,
gumy itp.)

16. Rodzice zobowiązani są do uczęszczania na organizowane przez wychowawców spotkania
grupowe w ramach pedagogizacji Indywidualnych Dni Otwartych Przedszkola.

17. Wszystkie sprawy dotyczące funkcjonowania Przedszkola Nr3 oraz sprawy opiekuńczo-
wychowawcze i dydaktyczne dzieci należą do obowiązków Dyrektora Przedszkola Nr 3.

18. Rodzice powinni brać aktywny udział w życiu przedszkola, interesować się
indywidualnym rozwojem dziecka, czytać na bieżąco wszystkie ogłoszenia znajdujące
się na tablicy ogłoszeń.

19. Odpłatność za pobyt dziecka w Przedszkolu Nr 3 rodzice zobowiązani są uiszczać z góry
za każdy miesiąc za pośrednictwem przelewu na numery kont bankowych placówki
od 1 do 15 dnia każdego miesiąca.

20. Uczestnictwo dzieci w zajęciach opiekuńczo- wychowawczych i dydaktycznych wykracza
poza podstawę programową jest dobrowolne na wniosek zainteresowanych rodziców.

07-10-2020, Katarzyna Niziałek
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.