Przedszkole nr 3 w Staszowie

Telefon:15-864-21-21

Przedszkole nr 3 w Staszowie, ul. Jana Pawła II 17

przedszkole3staszow@op.pl

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA „ŚWIAT DZIECKA”

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

DO ŻŁOBKA „ŚWIAT DZIECKA”

Imię i nazwisko dziecka …………………………………………….………Pesel……………………………

Adres zamieszkania(z kodem)…………………………………………………………………………………

Data i miejsce urodzenia………………………………………………………………………………………..

Godziny pobytu dziecka w żłobku: od………………………………do……………………………………..

Ilość posiłków dziennie…………………………………………………………….

1.DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW

MATKA OJCIEC

Nazwisko i imię ………………………………. …………………………………

Adres zamieszkania ……………………………… ..………………………………..

Wykształcenie ………………………………. …………………………………

Nr dowodu osobistego ……………………………… …………………………………

Stała/dorywcza/zasiłek* Stała/dorywcza/zasiłek*

Godziny pracy .……………………………… …………………………………

……………………………….. …………………………………

( pieczęć zakładu pracy) ( pieczęć zakładu pracy)

2.RODZEŃSTWO : ( podać imiona i rok urodzenia)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

RODZINA : pełna/niepełna*

NUMERY TELEFONÓW KONTAKTOWYCH

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DODATKOWE INFORMACJE

  1. o dziecku – stała choroba, wady rozwojowe, kalectwo, inne…………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

  1. o rodzicach – w przypadku pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej podać, kogo i w jakim zakresie dotyczy:…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..

  1. o sytuacji rodzinnej ( matka lub ojciec samotnie wychowujący dziecko, matka lub ojciec o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź całkowicie niezdolni do pracy lub samodzielnej egzystencji, dziecko z rodziny zastępczej)……….....

……………………………………………………………………………………………………………

  1. dotyczące innej niż rodzice lub opiekunowie osoby upoważnionej do obioru dziecka ze żłobka ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 .

………………………………..

(data, podpis)

Data……………………......................

Podpis czytelny

matki/opiekunki……………………………………ojca/opiekuna……………………………

18-03-2020, Katarzyna Niziałek
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.