Przedszkole nr 3 w Staszowie

Telefon:15-864-21-21

Przedszkole nr 3 w Staszowie, ul. Jana Pawła II 17

przedszkole3staszow@op.pl

Deklaracja Dostępnośći WWW

Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 3 w Staszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 3 w Staszowie.

 

Data publikacji strony internetowej: 2016. Data ostatniej istotnej aktualizacji: strona nie była aktualizowana.

 

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,

 • Udostępnione materiały wideo nie posiadają transkrypcji tekstowej,

 • Na stronie internetowej nie została przewidziana alternatywa dla mediów zmiennych w czasie lub audiodeskrypcja dla materiałów wideo,

 • Dla informacji brak właściwej relacji,

 • Na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych,

 • Dostęp do treści (zawartości) strony pomniejszonej do szerokości 320 px nie jest możliwy bez potrzeby przesuwania poziomo,

 • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,

 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,

 • Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów. •  
 •  

 

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-04-26. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

 

 

Skróty klawiaturowe

 

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Dalach, przedszkle3staszow@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 158462121. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

 

 

Przedszkole nr 3 im. Papieża Jana Pawła II, Jana Pawła II 17 a, 28-200 Staszów

 

 


 1. W budynku znajdują się 2 wejścia. Jest podjazd dla wózków. Strefa kontroli w postaci wejść na kartę.

 2. Brak windy, brak schodów. Korytarze spełniają normy szerokości.

 3. Jest pochylnia. Brak platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 5. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.

 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 7. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

 8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej. 9.  
 10.  

 

 

Aplikacje mobilne

 

 

Brak aplikacji mobilnych.

 

 

08-10-2023, Anna Kuca
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.