Przedszkole nr 3 w Staszowie

Telefon:15-864-21-21

Przedszkole nr 3 w Staszowie, ul. Jana Pawła II 17

przedszkole3staszow@op.pl

Pięciolatki i sześciolatki

MATERIAŁ LEKSYKALNY REALIZOWANY NA ZAJĘCIACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO WE WRZEŚNIU

W GRUPIE WIEKOWEJ 5-LATKÓW I 6-LATKÓW

SŁOWNICTWO

TŁUMACZENIE

WYMOWA

TRANSKRYPCJA FONETYCZA

Hello!

Cześć (powitanie)

Heleu

/hɛˈləʊ/

Bye bye!

Pa, pa/ cześć (pożegnanie)

Baj baj

/baɪ baɪ/

Good morning!

Dzień dobry (rano)

Gud monin

/gʊd ˈmɔːnɪŋ/

Good afternoon

Dzień dobry (po południu)

Gud aftenun

gʊd ˈɑːftəˈnuːn

See you soon!

Do zobaczenia niedługo

Si ju sun

/siː suːn/

Goodbye!

Do widzenia

Gud baj

/gʊdˈbaɪ/

My name is…

Mam na imię...

Maj nejm iz

/maɪ neɪm ɪz/

Happy

Szczęśliwy

H(a)epi

/ˈhæpi/

Bad

Źle

B(a)ed

/bæd /

Angry

Zły

(A)engri

/ˈæŋgri/

Scared

Przestraszony

Sked

/skeəd/

Sleepy

Śpiący

Slipi

/ˈsliːpi/

Good

Dobry, dobrze

Gud

/gʊd/

Blue

Niebieski

Blu

/bluː/

Yellow

Żółty

Jeleu

/ˈjɛləʊ/

Red

Czerwony

Red

/rɛd/

Purple

Fioletowy

Pepl

/ˈpɜːpl/

Black

Czarny

Bl(a)ek

/blæk/

Pink

Różowy

Pink

/pɪŋk/

Orange

Pomarańczowy

Orindź

/ˈɒrɪnʤ/

Brown

Brązowy

Braun

/braʊn/

Green

Zielony

Grin

/griːn/

White

Biały

Łajt

/waɪt/

Square

Kwadrat

Skłe

/skweə /

Triangle

Trójkąt

Traj(a)engl

/ˈtraɪæŋgl /

Rectangle

Prostokąt

Rekt(a)engl

/ˈrɛkˌtæŋgl /

Circle

Koło

Sekl

/ˈsɜːkl /

Oval

Owal

Ełwel

/ˈəʊvəl/

Heart

Serce

Haat

hɑːt

Star

Gwiazda

Staa

stɑː

One

Jeden

Łan

/wʌn/

Two

Dwa

Tu

/tuː /

Three

Trzy

Fri

/θriː/

Four

Cztery

Fo

/fɔː /

Five

Pięć

Fajw

/faɪv /

Six

Sześć

Siks

sɪks

Seven

Siedem

Sewn

ˈsɛvn

Eight

Osiem

Ejt

eɪt

Nine

Dziewięć

Najn

naɪn

Ten

Dziesięć

Ten

tɛn

Pencil

Ołówek

Pensl

ˈpɛnsl

Book

Książka

Buk

bʊk

Crayon

Kredka

Krejen

ˈkreɪən

Bag

Plecak

Beg

bæg

Paints

Farby

Pejnts

peɪnts

Rubber

Gumka do ścierania

Rabe

ˈrʌbə

Pencil case

Piórnik

Pensl kejs

ˈpɛnsl keɪs

MATERIAŁ LEKSYKALNY REALIZOWANY NA ZAJĘCIACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PAŹDZIERNIKU

W GRUPIE WIEKOWEJ 5-LATKÓW I 6-LATKÓW

SŁOWNICTWO

TŁUMACZENIE

WYMOWA

TRANSKRYPCJA FONETYCZA

Sunny

Mama/mamusia

Made/mami

/ˈmʌðə/ˈmʌmi /

Rainy

Tata/tatuś

Fade/d(a)edi

/ˈfɑːðə/ˈdædi /

Snowy

Siostra

Siste

/ˈsɪstə /

Windy

Brat

Brade

/ˈbrʌðə /

Cloudy

Babcia/babunia

Gr(a)enma/gr(a)eni

/ˈgrænmɑː/ˈgræni /

Stormy

Dziadek

Gr(a)enpa

/ˈgrænpɑː /

Hot

Małe dziecko/dzidziuś

Bejbi

/ˈbeɪbi /

Cold

Ja

Mi

/miː /

Head

Głowa

Hed

/hɛd/

Hair

Włosy

Hee

/heə/

Eyes

Oczy

Ajz

/aɪz/

Ears

Uszy

Iez

/ɪəz/

Mouth

Usta

Mauf

/maʊθ/

Nose

Nos

Neuz

/nəʊz/

Cheeks

Policzki

Cziks

/ʧiːks /

Chin

Broda/podbródek

Czin

/ʧɪn /

Apple

Jabłko

(a)epl

ˈæpl

Pear

Gruszka

Pee

peə

Plum

Śliwka

Plam

plʌm

Pumpkin

Dynia

Pampkin

ˈpʌmpkɪn

Carrot

Marchewka

Karet

ˈkærət

Leaf

Liść

Liif

liːf

Onion

Cebula

Anjen

ˈʌnjən

Broccoli

Brokuł

Brokeli

ˈbrɒkəli

Cucumber

Ogórek

Kjukambe

ˈkjuːkʌmbə

Tomato

Pomidor

Temateł

təˈmɑːtəʊ

Potato

Ziemniak

Petejteł

pəˈteɪtəʊ

Pepper

Papryka

Pepe

ˈpɛpə

MATERIAŁ LEKSYKALNY REALIZOWANY NA ZAJĘCIACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W LISTOPADZIE

W GRUPIE WIEKOWEJ 5-LATKÓW I 6-LATKÓW

SŁOWNICTWO

TŁUMACZENIE

WYMOWA

TRANSKRYPCJA FONETYCZA

T-shirt

Koszulka z krótkim rękawem

Tiszet

ˈtiːʃɜːt

Trousers

Spodnie

Trałzes

ˈtraʊzəz

Dress

Sukienka

Dres

drɛs

Jumper

Sweter

Dżampe

ˈʤʌmpə

Jacket

Kurtka

Dżakit

ˈʤækɪt

Shoes

Buty

Szuz

ʃuːz

Socks

Skarpety

Soks

sɒks

Owl

Sowa

Ałl

aʊl

Squirrel

Wiewiórka

Skłirel

ˈskwɪrəl

Wolf

Wilk

Łulf

wʊlf

Fox

Lis

Foks

fɒks

Tree

Drzewo

Trii

triː

Bear

Niedźwiedź

Bee

beə

Mother/mummy

Mama/mamusia

Made/ mami

ˈmʌðə/ˈmʌmi

Father/daddy

Tata/tatuś

Fade/Dedi

ˈfɑːðə/ˈdædi

Sister

Siostra

Siste

ˈsɪstə

Brother

Brat

Brade

ˈbrʌðə

Grandma/granny

Babcia/babunia

Grenma/gre(a)ni

ˈgrænmɑː/ˈgræni

Grandpa

Dziadek

Grenpa

ˈgrænpɑː

Baby

Małe dziecko

Bejbi

ˈbeɪbi

Me

Ja

Mii

miː

MATERIAŁ LEKSYKALNY REALIZOWANY NA ZAJĘCIACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GRUDNIU/STYCZNIU

W GRUPIE WIEKOWEJ 5-LATKÓW I 6-LATKÓW

SŁOWNICTWO

TŁUMACZENIE

WYMOWA

TRANSKRYPCJA FONETYCZA

Santa Claus

Święty Mikołaj

Sante klooz

ˈsæntə klɔːz

sleigh

sanie

Slej

sleɪ

present

present

Preznt

ˈprɛznt

Christmas tree

choinka

Krismes tri

ˈkrɪsməs triː

elf

elf

Elf

ɛlf

snowflake

płatek śniegu

snołflejk

ˈsnəʊfleɪk

hat

czapka/kapelusz

h(a)et

hæt

beard

broda

bi(r)d

bɪəd

train

pociąg

trejn

treɪn

rocket

rakieta

rokit

ˈrɒkɪt

robot

robot

rołbot

ˈrəʊbɒt

teddy bear

miś pluszowy

tedi bee

ˈtɛdi beə

ball

piłka

bool

bɔːl

bike

rower

bajk

baɪk

game

gra

gejm

geɪm

doll

lalka

dol

dɒl

book

książka

buk

bʊk

I love you

kocham cię

aj law ju

aɪ lʌv juː

heart

serce

haat

hɑːt

coat

płaszcz

kołt

kəʊt

beanie

czapka/kurtka

biini

‘bi:ni

scarf

szalik

skaaf

skɑːf

gloves

rękawiczki

glawz

glʌvz

boots

buty

buuts

buːts

socks

skarpety

soks

sɒks

cat

kot

k(a)et

kæt

dog

pies

dog

dɒg

fish

ryba

fisz

fɪʃ

rabbit

królik

r(a)ebit

ˈræbɪt

hamster

chomik

h(a)emste

ˈhæmstə

parrot

papuga

p(a)eret

ˈpærət

tortoise

żółw

tootes

tɔːtəs

MATERIAŁ LEKSYKALNY REALIZOWANY NA ZAJĘCIACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W LUTYM

W GRUPIE WIEKOWEJ 5-LATKÓW I 6-LATKÓW

SŁOWNICTWO

TŁUMACZENIE

WYMOWA

TRANSKRYPCJA FONETYCZA

Pig

świnia

pig

pɪg

Cow

krowa

kał

kaʊ

Horse

koń

hoos

hɔːs

Duck

kaczka

dak

dʌk

Sheep

owca

sziip

ʃiːp

Rooster

kogut

ruuste

ˈruːstə

Hen

kura

hen

hɛn

Goat

koza

gołt

gəʊt

Monkey

małpa

manki

ˈmʌŋki

Snake

wąż

snejk

sneɪk

Tiger

tygrys

tajge

ˈtaɪgə

Lion

lew

lajen

ˈlaɪən

Zebra

zebra

zibre

ˈziːbrə

Giraffe

żyrafa

dżiraaf

ʤɪˈrɑːf

Crocodile

krokodyl

krokedajl

ˈkrɒkədaɪl

Elephant

słoń

elifent

ˈɛlɪfənt

Parrot

papuga

paret

ˈpærət

Flower

kwiatek

flałe

ˈflaʊə

Help

pomagać

help

hɛlp

Walk

chodzić

łok

wɔːk

Play

bawić się

plej

pleɪ

MATERIAŁ LEKSYKALNY REALIZOWANY NA ZAJĘCIACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W MARCU

W GRUPIE WIEKOWEJ 5-LATKÓW I 6-LATKÓW

SŁOWNICTWO

TŁUMACZENIE

WYMOWA

TRANSKRYPCJA FONETYCZA

butterfly

motyl

bateflaj

ˈbʌtəflaɪ

ladybug/ladybird

biedronka

lejdibag/lejdibeed

ˈleɪdɪbʌg/ˈleɪdɪbɜːd

bee

pszczoła

bii

biː

fly

mucha

flaj

flaɪ

flower

kwiatek

flałe

ˈflaʊə

sun

słońce

san

sʌn

bunny

zając

bani

ˈbʌni

(Easter) lamb

baranek

la(e)m

læm

chick

kurczątko

czik

ʧɪk

basket

koszyk

baaskit

ˈbɑːskɪt

egg

Jajko

eg

ɛg

garden

ogród

gaadn

ˈgɑːdn

ant

mrówka

(a)ent

ænt

snail

ślimak

snejl

sneɪl

Easter

Wielkanoc

iiste

ˈiːstə

Easter egg

wielkanocne jajko

iister eg

ˈiːstər ɛg

bread

chleb

bred

brɛd

12-04-2021, Katarzyna Niziałek
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.