Przedszkole nr 3 w Staszowie

Telefon:15-864-21-21

Przedszkole nr 3 w Staszowie, ul. Jana Pawła II 17

przedszkole3staszow@op.pl

KIM BĘDE

KIM BĘDĘ, GDY DOROSNĘ?

MOJE PIERWSZE POMYSŁY NA PRZYSZŁOŚĆ

PROGRAM

PREORIENTACJI ZAWODOWEJ

PRZEDSZKOLA NR 3 IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II

W STASZOWIE

SPIS TREŚCI:

I. Podstawy prawne

II. Założenia ogólne programu

III. Cel ogólny preorientacji zawodowej

IV. Treści programowe

V. Warunki i sposoby realizacji programu

VI. Weryfikacji efektów zajęć

VII. Ewaluacja programu

I. PODSTAWY PRAWNE

1. USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. art. 1 pkt. 17, 18, 19, 20 ustawy – PRAWO OŚWIATOWE

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego

Na podstawie art. 47 oraz art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe ( Dz. U. Z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 )

II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU

Program preorientacji zawodowej w przedszkolu stanowi koncepcję działań podejmowanych przez nauczycieli oraz rodziców zmierzających do przybliżenia dzieciom w wieku przedszkolnym środowiska związanego
z wykonywaniem pracy zawodowej. Wszelkie aktywności zaplanowane w toku realizacji programu uwzględniają wiek dzieci, zainteresowania oraz ich możliwości rozwojowe a ponadto są zgodne z wytycznymi Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.

Dzieci w wieku przedszkolnym bardzo często utożsamiają się
z postaciami ze swojego bliskiego otoczenia, którym niewątpliwie jest rodzina, wskutek czego dość częstym zjawiskiem jest okazywanie zainteresowania konkretnym zawodom z najbliższego środowiska. Dziecko wkraczając w kolejne etapy rozwojowe stopniowo odkrywa i rozwija własne uzdolnienia oraz zainteresowania. Przedszkole, jako miejsce wspierające wszechstronny rozwój dziecka ma za zadanie ułatwić dzieciom już na tym etapie kształtowanie preorientacji zawodowej w poczuciu bezpieczeństwa i w atmosferze przyjaźni połączonej z zabawą.

Wychowanie przedszkolne jest wieloetapowe a każdy etap ukierunkowany jest na realizację celów z następujących obszarów:

1) Poznawanie siebie,

2) Świat zawodów i rynek pracy,

3) Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie,

4) Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych.

Realizacja programu przewiduje stopniowe wzbogacanie treści ze wskazanych obszarów wraz z wkraczaniem dziecka w kolejne etapy edukacyjne.

III. CEL OGÓLNY

Celem ogólnym preorientacji zawodowej jest:

Zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami a wskutek tego kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania poprzez rozwijanie zainteresowań dziecka połączone ze stymulowaniem ich pro-zawodowych marzeń

IV. TREŚCI PROGRAMOWE Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO

1. Poznanie siebie

Dziecko:

1.1 określa, co lubi robić;

1.2 podaje przykłady różnych zainteresowań;

1.3 określa, co robi dobrze;

1.4 podejmuje działania i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych.

2. Świat zawodów i rynek pracy

Dziecko:

2.1 odgrywa różne role zawodowe w zabawie;

2.2 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazwy tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie, oraz identyfikuje i opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby;

2.3 wskazuje zawody zaangażowane w powstawanie produktów codziennego użytku oraz w zdarzenia, w których dziecko uczestniczy, takie jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę;

2.4 podejmuje próby posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny;

2.5 opowiada o sobie w grupie rówieśniczej.

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Dziecko:

3.1 nazywa etapy edukacji (bez konieczności zachowania kolejności chronologicznej);

3.2 nazywa czynności, których lubi się uczyć.

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

Dziecko:

4.1 opowiada, kim chciałoby zostać;

4.2 na miarę swoich możliwości planuje własne działania lub działania grupy rówieśniczej przez wskazanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu;

4.3 podejmuje próby decydowania w ważnych dla niego sprawach, indywidualnie i w ramach działań grupy rówieśniczej.

V. WARUNKI I SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU

Realizacja programu przewidziana jest poprzez podejmowanie działań w toku różnych sytuacji z życia przedszkolnego. Jednym z takich działań są zajęcia wynikające z realizacji Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego a więc zarówno te przybliżające dziecku świat zawodów, jak również swobodne zabawy w kącikach tematycznych. Zajęcia powinny być przeprowadzane z uwzględnieniem prostych zabaw umożliwiających poznanie różnych zawodów np. memo - dopasowywanie atrybutów do zawodów. Kolejnym elementem realizacji programu powinny być działania wynikające
z rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a które prowadzone są przez nauczycieli
i specjalistów. Ponadto, realizowanie programu możliwe jest także w trakcie podejmowania różnych innych aktywności powiązanych z preorientacją zawodową zarówno w przedszkolu, jak i poza nim.

Wszelkie działania podejmowane w ramach preorientacji zawodowej realizują nauczyciele wychowania przedszkolnego we współpracy ze środowiskiem społeczno - gospodarczym (rodzice, przedstawicie zakładów pracy, instytucje edukacyjne) poprzez zastosowanie następujących

form pracy:

- organizacja zajęć i wycieczek (np. do zakładów pracy),

- kąciki tematyczne,

- zabawy tematyczne, naśladowcze, plastyczne,

-zabawy swobodne,

- spotkania z przedstawicielami różnych zawodów,

- zapoznanie dzieci z literaturą dziecięcą,

- zajęcia w ramach realizacji podstawy programowej,

- obserwacje, np. w trakcie spacerów.

W trakcie realizacji programu preorientacji zawodowej wykorzystane zostaną następujące

metody pracy:

- słowna,

- oglądowa,

- aktywizująca,

- działalności praktycznej.

Podczas podejmowania wszelkich działań, należy pamiętać
o kształtowaniu właściwych postaw dziecka wobec pracy oraz wyzwalaniu
w dzieciach przekonań o możliwości dokonywania zmian w swoim otoczeniu. Ponadto, istotne jest także dążenie do samodzielności dziecka uwzględniając przy tym istotę utrzymywania wokół siebie porządku, jak również rozwijanie umiejętności współdziałania dzieci w zespole. Efektywność realizacji wyznaczonych celów warunkowana jest pozyskaniem do współpracy rodziców dzieci. Spotkania z rodzicami służą poszerzaniu świadomości w zakresie zadań i możliwości rozwojowych ich dzieci. Pozyskanie rodziców do współpracy w obszarze preorientacji zawodowej, gwarantuje możliwość szerszej współpracy ze środowiskiem lokalnym, np. spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, organizacja wycieczek do zakładów pracy czy organizacja spotkań z pasjonatami.

VI. WERYFIACJA EFEKTÓW ZAJĘĆ

Założone cele programu powinny podlegać weryfikacji, a więc ocenie
w jakim stopniu zostały one zrealizowane dzięki podjętym działaniom.

Może się to odbywać poprzez:

- pytania ewaluacyjne do dzieci (dotyczące zrozumienia przekazywanych treści, potrzeby kontynuowania / poszerzenia tematu, atrakcyjności zajęć);

- autorefleksję i samoocenę uczestników (swobodne wypowiedzi na zakończenie zajęć z wykorzystaniem głównie skojarzeń i myślenia analogicznego),

- zbieranie opinii i informacji zwrotnych od rodziców,

- analizę prac dzieci, wykonanych w ramach działań z zakresu preorientacji zawodowej.

VII. EWALUACJA PROGRAMU

Dokonanie ewaluacji programu pozwoli zweryfikować, w jakim stopniu okazał się on skuteczny oraz czy założone cele zostały zrealizowane. Prowadzenie ewaluacji przewidziane jest w sposób ciągły poprzez zastosowanie następujących technik:

- analizę dokumentacji przedszkolnej (dzienniki, plany zajęć),

- rozmowy z dziećmi,

- rozmowy z rodzicami,

- wykonywania zdjęć z realizacji programu.

26-10-2020, Katarzyna Niziałek
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.